Regulamin czytelni internetowej

RAMOWY REGULAMIN
CZYTELNI INTERNETOWEJ
 1. Stanowiska komputerowe służą lokalnej społeczności do udostępniania elektronicznych źródeł informacji oraz zainstalowanych programów użytkowych w celach edukacyjnych i kulturalno - oświatowych.
 2. Po wejściu do Czytelni należy wpisać się do zeszytu odwiedzin i pozostawić u bibliotekarza dowód tożsamości.
 3. Czas korzystania z czytelni internetowej wynosi 1 godzinę, a może zostać wydłużony tylko wtedy, gdy nie ma oczekujących.
 4. Korzystanie z Internetu odbywa się wg kolejności.
 5. Kolejność korzystania można rezerwować u bibliotekarza.
 6. Przy stanowiskach komputerowych nie wolno prowadzić głośnych rozmów, palić tytoniu, spożywać posiłków i napojów, korzystać z telefonów komórkowych.
 7. Użytkownik ma obowiązek bezwzględnego stosowania zasad bhp i ppoż.
 8. Podczas korzystania z dostępnego oprogramowania użytkownik ma obowiązek stosować się do ograniczeń licencyjnych oraz przestrzegać praw autorskich.
 9. Wykorzystywanie sprzętu lub oprogramowania do celów komercyjnych jest zabronione.
 10. Zabrania się tworzenia, wyszukiwania i prezentowania materiałów obrażających uczucia innych.
 11. Bibliotekarz ma prawo monitorowania aktualnie wykonywanych prac.
 12. Użytkownik ma obowiązek dbać o sprzęt komputerowy.
 13. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w funkcjonowaniu komputerów lub uszkodzeń mechanicznych sprzętu, użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić dyżurującego bibliotekarza.
 14. Komputery włącza i wyłącza z sieci wyłącznie bibliotekarz.
 15. Użytkownik nie stosujący się do przepisów może być czasowo, a w drastycznych przypadkach na stałe pozbawiony prawa korzystania z komputerów
 16. Przed rozpoczęciem korzystania z Czytelni użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z jej regulaminem i do jego przestrzegania.
 17. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne.