Regulamin udostępniania zbiorów multimedialnych

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ZBIORÓW DŹWIĘKOWYCH

 

§1

 

 1. Zadaniem Wypożyczalni Zbiorów Dźwiękowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie jest udostępnianie użytkownikom zgromadzonych zbiorów w postaci: płyt kompaktowych, taśm magnetofonowych i płyt z książką mówioną.

 

§2

 

 1. Upoważnionymi do korzystania z Wypożyczalni Zbiorów Dźwiękowych są:
  1. osoby, które ukończyły siódmy rok życia i posiadają stale miejsce zamieszkania na terenie powiatu żnińskiego,
  2. studenci i uczniowie stacjonarni i zaoczni wyższych uczelni i szkół.
 2. Użytkownik przy zapisie powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub legitymację szkolną,
  2. studenci zobowiązani są okazać dowód osobisty i ważną legitymację studencką,
  3. uczniowie i młodzież do 15 roku życia winni być reprezentowani przez rodziców, względnie opiekunów prawnych,
  4. złożyć podpis na karcie bibliotecznej zobowiązania przestrzegania regulaminu Wypożyczalni i wyrazić zgodę na umieszczenie swoich danych w zbiorze danych użytkowników Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz na przetwarzanie tych danych zgodnie z działalnością Biblioteki.
 3. Użytkownik zobowiązuje się informować bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu i szkoły.
 4. Potwierdzeniem prawa korzystania z Wypożyczalni Zbiorów Dźwiękowych jest Karta Biblioteczna.
 5. Karta biblioteczna wystawiona jest na okres '12 miesięcy. Na wniosek użytkownika ważność karty może być przedłużona na kolejne okresy.
 6. W Bibliotece obowiązuje cisza, nie wolno palić tytoniu i spożywać posiłków.

 

§3

 

 1. Zbiory wypożycza się użytkownikom wyłącznie po okazaniu ważnej karty bibliotecznej. Na żądanie pracownika Wypożyczalni użytkownik zobowiązany jest przedstawić dowód tożsamości, celem potwierdzenia danych zawartych w karcie bibliotecznej.
 2. Zbiór taśm magnetofonowych z książką mówioną przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla osób niepełnosprawnych. Osoby te zwalnia się z obowiązku uiszczania kaucji oraz innych opłat z tytułu korzystania ze zbiorów. Zwolnienie z obowiązku uiszczania kaucji dotyczy książek mówionych i jednej płyty.
 3. Dla pozostałych osób prawo korzystania ze zbiorów dźwiękowych uzależniona jest od uiszczenia kaucji.
 4. Wysokość kaucji na poszczególne pozycje zbiorów ustala dyrektor MiPBP w Żninie w formie załącznika do niniejszego regulaminu (zał. nr 1).
 5. Osoba korzystająca z Wypożyczalni Zbiorów Dźwiękowych wpłaca kaucję wyłącznie gotówką.
 6. Korzystający jest zobowiązany okazać na każdorazowe żądanie pracownika Wypożyczalni oryginał lub kserokopię dowodu wpłaty kaucji.
 7. Osoba odbierająca kaucję zwraca bibliotekarzowi oryginał dowodu wpłaty kaucji.
 8. Zwrot kaucji następuje w dniu zwrotu wypożyczonych pozycji.
 9. W przypadku nie zwrócenia materiałów bibliotecznych po upływie roku kaucja zostaje zaliczona na poczet zadłużenia, które stanowi:
  1. kwota umowna z tytułu nieterminowego zwrotu w/w materiałów,
  2. wartość wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
  MiPBP w Żninie przysługuje prawo żądania od użytkownika zapłaty zadłużenia przekraczającego wysokość kaucji.
 10. Wyznaczony termin zwrotu wypożyczonych materiałów może zostać przedłużony w przypadku braku zgłoszenia zapotrzebowania na daną pozycję. MiPBP w Żninie zastrzega sobie prawo żądania zwrotu materiałów przed wyznaczonym terminem ich zwrotu.
 11. Dopuszcza sie możliwość jednorazowego wypożyczenia następujących zbiorów bibliotecznych, maksymalnie:
  1. 4 płyt kompaktowych, względnie
  2. 4 tytułów książki mówionej
  3. 2 płyt wydawnictw multimedialnych
 12. Ustala się maksymalnie czas wypożyczenia pozycji ze zbiorów objętych niniejszym regulaminem:
  - płyt i taśm magnetofonowych z książką mówioną oraz druków muzycznych, na okres jednego miesiąca.

 

§4

 

 1. Nie zachowanie terminu zwrotu określonego w §3 ust. 12, powoduje prawo naliczania przez Bibliotekę kar umownych.
 2. Wysokość kar, o których mowa w ust. 1, określa dyrektor MiPBP w Żninie w formie załącznika do niniejszego regulaminu (zał. nr 2).
 3. W przypadku bezskuteczności monitów wysyłanych do użytkownika po zachowaniu wyznaczonych terminów zwrotu wypożyczonych materiałów, MiPBP w Żninie zastrzega prawo dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego.
  Koszty monitów, znaczków pocztowych i koszt rozmów telefonicznych ponosi użytkownik.
 4. Wpływy, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przeznaczone zostają w całości na cele statutowe MiPBP.

 

§5

 

 1. Bibliotekarz zobowiązany jest na każdorazowe życzenie użytkowników, udzielić pełnej informacji dotyczącej poszczególnych pozycji zbiorów, katalogów oraz korzystania z nich.

 

§6

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest zwrócić wypożyczone pozycje w stanie nie pogorszonym.
 2. Szkody wynikłe z przypadkowego zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia poszczególnych pozycji zbiorów, obciążają użytkownika względnie jego rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Wysokość odszkodowania ustalana będzie w stosunku do każdego przypadku indywidualnie, przy uwzględnieniu aktualnych cen rynkowych na daną pozycję.

 

§7

 

 1. Wszelkie skargi i wnioski należy wpisywać do „Zeszytu skarg i wniosków" znajdującego się w Wypożyczalni lub ustnie złożyć dyrektorowi Biblioteki.

 

§8

 

 1. Użytkownik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stale pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzje w tej sprawie podejmuje Dyrektor MiPBR
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo odwołania sie do dyrektora MiPBP w Żninie, ul Sienkiewicza 4, tel. 052 3020516Załącznik nr 1
do Regulaminu Wypożyczalni Zbiorów Dźwiękowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie z dnia 13.03.2007r.

        Ustala się następującą wysokość kaucji pobieranej zgodnie z § 3 ust. 4 regulaminu Wypożyczalni Zbiorów Dźwiękowych MiPBP w Żninie:

 1. 1 taśma magnetofonowa książki mówionej - 5 zł
 2. 1 płyta kompaktowa książki mówionej - 10 zł
 3. 1 taśma magnetofonowa z nauką języka - 10 zł
 4. 1 płyta kompaktowa - 50 zł
 5. l płyta DVD - 100złZałącznik nr 2
do Regulaminu Wypożyczalni Zbiorów Dźwiękowych Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie z dnia 13.03.2007r.

        Zgodnie z § 4 ust. 2 Regulaminu Wypożyczalni Zbiorów Dźwiękowych MiPBP w Żninie ustala się następujące wysokości kar umownych obowiązujących w przypadku nie zachowania obowiązku terminowego zwrotu wypożyczonych pozycji:
Za nie zwrócenie w terminie wypożyczonych płyt i taśm pobiera się karę umowną w wysokości 1 zł od każdej jednostki inwentarzowej za każdy dzień zwłoki.