Regulamin wypożyczalni

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 §1

 

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Przy zapisie zgłaszający się powinien:
  1. okazać dowód osobisty lub inny dokument tożsamości zawierający PESEL,
  2. zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu,
  3. każdy czytelnik otrzymuje elektroniczną kartę biblioteczną, którą winien okazywać przy wypożyczaniu książek,
  4. w bibliotece stosuje się elektroniczny system ewidencji czytelników i wypożyczeń MAK+ 
 4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować bibliotekę o zmianie danych osobowych, miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub szkoły.
 6. W czasie gdy w domu czytelnika panuje choroba zakaźna, nie może on korzystać z wypożyczalni.
 7. Czytelnik przychodzący do wypożyczalni zostawia wierzchnie okrycie i teczkę lub torbę w szatni.
 8. W wypożyczalni czytelnicy korzystają z wolnego dostępu do półek.
 9. W wypożyczalni obowiązuje zakaz palenia tytoniu, zakaz używania komórek oraz głośnych rozmów.

 

§2

 1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących wypadkach:
  1. jeśli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem (kaucja zryczałtowana w wysokości ustalonej każdorazowo w zależności od wartości książki).
  2. przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek (w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki).
 2. Czytelnik, który zamierza wycofać kaucję rezygnując z korzystania z biblioteki, winien poinformować o tym bibliotekę co najmniej na trzy dni przed terminem wycofania.
 3. Po upływie roku od zaprzestania korzystania z wypożyczalni nieodebrana kaucja jest wpłacana na dochody budżetu biblioteki.

§3

W wypożyczalni obowiązuje system podziału księgozbioru wg działów UKD.

 

 1. Wypożyczać można jednocześnie 5  woluminów z beletrystyki lub 3 woluminy z działu popularnonaukowego.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni, kary za przetrzymanie generuje system MAK+.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony czytelników.
 4. Biblioteka może żądać zwrotu książek przed terminem ustalonym w ust. 2 i 3, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje.
 5. Czytelnicy korzystając z funkcjonującego systemu MAK+ mogą sprawdzić, w której z bibliotek znajduje się poszukiwana książka, mogą też ją zarezerwować.
 6. Z księgozbioru podręcznego wypożyczalni korzysta się tylko na miejscu.
 7. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą bibliotekarza,
 8. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, jemu też zwraca wypożyczone książki.

 

§4

 1. Biblioteka, na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, wydawnictw informacyjnych itp.

§5

 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną, powinien tez zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik.
  Wysokość odszkodowania ustala kierownik wypożyczalni. Kwota odszkodowania nie może być niższa od trzykrotnej aktualnej wartości książki na rynku.
  Za sumy wpłacone z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie. Czytelnik może za zgodą kierownika wypożyczalni dostarczyć zamiast zgubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla biblioteki.
 3. Za duplikat karty bibliotecznej pobierać się będzie opłatę w wysokości 15,00 złotych.

§6

 1. Do czytelników, którzy przetrzymują książki ponad termin biblioteka wysyła upomnienia w sprawie ich zwrotu pobierając opłatę zgodną z aktualną ceną USŁUG POCZTOWYCH.
 2. Jeżeli czytelnik mimo upomnień wysłanych przez bibliotekę odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§7

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do księgi skarg i wniosków.

§8

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawiony prawa do korzystania z usług biblioteki.
  Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.
  Czytelnikowi przysługuje prawo do odwołania się do Burmistrza Żnina.
 2. Korzystając z usług biblioteki czytelnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w rejestrze tejże biblioteki oraz możliwość ich przetwarzania wyłącznie na potrzeby własne biblioteki. Może też zadeklarować przekazanie danych osobowych do ogólnopolskiej bazy MAK+.