Konkurs o Jędrzeju Śniadeckim - zapraszamy do udziału

Ogólne 02.11.2018

Zapraszamy do udziału w internetowym konkursie literackim pn. „250. rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego”, którego organizatorem jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie. Poniżej pytania konkursowe i regulamin konkursu.

Internetowy Konkurs Literacki

pn. „250. rocznica urodzin

Jędrzeja Śniadeckiego”

 

1. W którym roku urodził się Jędrzej Śniadecki  - proszę podać dokładną datę?

2. Proszę podać imię matki i ojca Jędrzeja Śniadeckiego. 

3. Kim był ojciec  Jana i Jędrzeja Śniadeckich?
4. Proszę podać imię i nazwisko (rodowe) żony Jędrzeja Śniadeckiego.
5. Proszę podać imiona dzieci Jędrzeja Śniadeckiego.
6.W jakim mieście Jędrzej Śniadecki pobierał nauki początkowe?
7. W jakim mieście Jędrzej Śniadecki uczęszczał do gimnazjum? (pełna nazwa)
8. Jaki napis widniał na medalu wręczonym od króla za postępy w nauce i co on oznaczał?
9. W którym roku Jędrzej Śniadecki rozpoczął studia w Polsce?
 10. Jaką, pełną nazwę nosiła Akademia Krakowska, na której studiował?
11. Co Jędrzej Śniadecki studiował w Krakowie?
 12. Proszę podać imiona i nazwiska profesorów anatomii, u których Jędrzej Śniadecki pobierał nauki.

13. Proszę podać imiona i nazwiska profesorów chemii, u których Jędrzej Śniadecki pobierał nauki.

14. Gdzie i na jakie zagraniczne studia udał się Jędrzej Śniadecki?
15. W jakim języku wykładał Jędrzej Śniadecki na Akademii Wileńskiej?
16. W którym roku i czego profesorem został Jędrzej Śniadecki  na Uniwersytecie Wileńskim?

17. Jaką nazwę nosił pierwszy polski podręcznik do nauki chemii napisany przez Jędrzeja Śniadeckiego?
18. Jaką nazwę nosiło pismo o charakterze popularnonaukowym założone przez Jędrzeja Śniadeckiego?

19. Z kim we współpracy Jędrzej Śniadecki założył w/w pismo?
20. Jaką znaną rozprawę Jędrzej Śniadecki opublikował w /w piśmie?
21. Jaką nazwę nosiło stowarzyszenie założone przez Jędrzeja Śniadeckiego  12  grudnia 1805 roku?

22. W którym roku i jaką nazwę nosiło założone w Wilnie przez Jędrzeja Śniadeckiego  towarzystwo, mające na celu poprawę obyczajów ówczesnego społeczeństwa?

23. Jakiego  pseudonimu używał w wyżej wymienionym towarzystwie i co on oznaczał?
24.  Działalność naukowa Jędrzeja Śniadeckiego obejmuje szerokie dziedziny wiedzy. Proszę podać przynajmniej dwie.

25. Wymień przynajmniej 2 książki napisane przez Jędrzeja Śniadeckiego lub o Jędrzeju Śniadeckim.

26. Wymień przynajmniej 4 artykuły Jędrzeja Śniadeckiego, które ukazały się w czasopismach.

27. Kiedy zmarł Jędrzej Śniadecki?

28. Gdzie pochowany został Jędrzej Śniadecki?
29. Proszę wskazać miejsca wmurowania przynajmniej 2 tablic poświęconych braciom Śniadeckim w mieście Żninie?
30. Kto jest twórcą pomnika – głowy Jędrzeja Śniadeckiego stojącego na skwarku koło placu Wolności w Żninie?
31.  Kto i pod jakim tytułem napisał widowisko sceniczne o Jędrzeju Śniadeckim?

Regulamin internetowego konkursu
„250. rocznica urodzin

Jędrzeja Śniadeckiego”

 

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem internetowego konkursu  „250. rocznica urodzin Jędrzeja Śniadeckiego”  jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie.
 2. Celem konkursu jest propagowanie  wiedzy o wybitnych ludziach Żnina oraz pogłębianie lokalnego patriotyzmu.
 3. Istotą Konkursu jest wyłonienie trzech zwycięzców (I, II i III miejsce), którzy zdobędą największą liczbę punktów. W przypadku kilku lub kilkunastu osób
  z taką samą liczbą punktów, decydować będzie kolejność nadesłanych odpowiedzi.
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez wysłanie mailem prawidłowych odpowiedzi oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i przedmiotowy regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

 

II Zasady konkursu

 1. Uwzględniane będą tylko pełne odpowiedzi. Za każdą prawidłową i pełną odpowiedź przyznawane będą punkty (podane przy każdym pytaniu)
 2. Osoba, która uzyska największą liczbę punktów zdobywa I miejsce (nagrody książkowe). Upominki otrzymają także osoby, które uzyskały II i III miejsce.

 

III Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół średnich i starszych uczniów szkół podstawowych.
 2. W konkursie nie będą brać udziału członkowie najbliższych rodzin Organizatora (np. rodzeństwo, dzieci itp.).

 

IV  Komisja konkursowa i ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać w dniach od 2.11.2018 do 20.11.2018 r. (do godz. 23:59) na adres e-mail biblioteki: bibliotekaznin@wp.pl 

 W treści wiadomości proszę podać imię i nazwisko.

 1. Odpowiedzi wysłane po terminie nie będą uwzględniane.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości nadesłanych odpowiedzi przez uczestników Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową w skład której wejdą trzy osoby delegowane przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Prawidłowe odpowiedzi i wyniki konkursu będą opublikowane na stronie biblioteki 30.11.2018 r.
 4. Wręczenie nagród w konkursie odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie przy ul. Sienkiewicza 4, a o terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie, a także informacja pojawi się na stronie internetowej biblioteki:www.bibliotekaznin.pl oraz na facebooku i blogu biblioteki.

V Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika tylko i wyłącznie w zakresie objętym Konkursem, w tym także z podaniem do publicznej wiadomości (m.in. na stronach internetowych biblioteki oraz w prasie lokalnej) imienia i nazwiska laureatów konkursu.