Zapraszamy do udziału w konkursie

Ogólne 01.05.2020

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji historycznego konkursu internetowego POLSKA MOJA OJCZYZNA. Poniżej podajemy zestaw pytań oraz regulamin konkursu.

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY

POLSKA MOJA OJCZYZNA

EDYCJA 2020

 1. Napisz o jakim wydarzeniu mowa. (3 punkty)
 1. O godzinie 13.00 ogień otworzyły haubice. Był to sygnał do ataku na grupy podporucznika Śliwińskiego. Powstańcy zaskoczyli Niemców, szybko zdobywając punkty umocnione w Szubinie, między innymi wiatrak, cegielnię, cmentarz katolicki, zakład wychowawczy. Wreszcie oddział Beutlera zdobył dworzec – ostatni punkt oporu Niemców.
 2. Na zastępy szwedzkie ruszyła husaria Wincentego Woyny i rajtarzy kurlandzy księcia Fryderyka. Wszystko idzie po myśli Chodkiewicza.
 3. Kościuszko zawołał „Naprzód chłopcy! Zabrać mi te armaty!” Kanonierzy i grenadierzy próbowali się bronić, lecz kosy okazały się straszną bronią. Wnet zaczęli krzyczeć „pardon” i unieśli karabiny do góry, ale chłopi nie wiedzieli, co to znaczy i bili na śmierć.

 

 1. Jak nazywany był przez żołnierzy oddziału niedźwiadek, który znajduje się na poniższej fotografii? (2 punkty)

 

 

 

 

 

 

 1. Jaki rodzaj wojsk dominował w armii polsko- litewskiej w epoce nowożytnej? (1 punkt)
 1. Jazda
 2. Piechota szlachecka
 3. Piechota chłopska

 

 1. Jakie wydarzenie przedstawia poniższy obraz? (1 punkt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Który z kronikarzy oszacował drużynę Mieszka I na 3000 ludzi? (1 punkt)
 1. Kadłubek
 2. Ibrahim ibn Jakub
 3. Widukind
 4. Thietmar

 

 1. Jakie nazywał się (imię żeńskie) pociąg pancerny Wojska Polskiego II RP , który został sformatowany w 1919 roku? (2 punkty)

 

 1. Napisz czy podane zdanie jest prawdziwe czy fałszywe:  (5 punktów)
 1. Józef Dowbor- Muśnicki był organizatorem Wojska Wielkopolskiego.
 2. Plakat Włodzimierza Zakrzewskiego „Olbrzym i  zapluty karzeł reakcji” został wydrukowany w 1945 roku w Krakowie.
 3. Józef Cyrankiewicz był jedynym mężem Niny Andrycz.
 4. Bikiniarze to synonim beatników.
 5. Henryk I Brodaty był założycielem dynastii Henryków Śląskich.

 

 

 1.   Za kogo wyszła córka Mieszka I Świętosława: (1 punkt)
 1. Za Kanuta Wielkiego
 2. Za ma margrabiego Dytryka
 3. Za Eryka Zwycięskiego
 4. Za Jarosława kijowskiego

 

 1. Kto popełnił samobójstwo oskarżony o malwersacje przy budowie Złotej Kaplicy?

(2 punkty)

 

 1. Według Galla Anonima jak tanie było srebro za panowania Chrobrego? (1 punkt)

 

 

 

REGULAMIN

INTERNETOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

POLSKA MOJA OJCZYZNA

EDYCJA 2020

 

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem internetowego konkursu historycznego POLSKA MOJA OJCZYZNA jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie.
 2. Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, kształtowanie poczucia jedności narodowej oraz poszanowania dla symboli narodowych.
 3. Istotą konkursu jest wyłonienie trzech zwycięzców (I, II i III miejsce), którzy zdobędą największą liczbę punktów. W przypadku kilku lub kilkunastu osób z taką samą liczbą punktów, decydować będzie kolejność nadesłanych odpowiedzi.
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez wysłanie mailem prawidłowych odpowiedzi oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i przedmiotowy regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

II Zasady konkursu

 1. Uwzględniane będą tylko pełne odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawane będą punkty (podane przy każdym pytaniu).
 2. Osoba, która uzyska największą liczbę punktów zdobywa I miejsce (nagrody książkowe). Upominki otrzymają także osoby, które uzyskały II i III miejsce.

III Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół średnich i starszych.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin Organizatora (małżonkowie, rodzeństwo, dzieci itp.).

IV  Komisja konkursowa i ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać w dniach od 1.05.2020 do 08.05.2020 (do godz. 23:59) na adres e-mail biblioteki: bibliotekaznin@wp.pl

W treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu.

 1. Odpowiedzi wysłane po terminie nie będą uwzględniane.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości nadesłanych odpowiedzi przez uczestników konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą trzy osoby delegowane przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Prawidłowe odpowiedzi i wyniki konkursu będą opublikowane na stronie biblioteki do 15.05.2020 r.
 4. Wręczenie nagród w konkursie odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie przy ul. Sienkiewicza 4, a o terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie, a także informacja pojawi się na stronie internetowej biblioteki: www.bibliotekaznin.pl oraz na Facebooku i blogu biblioteki.

 

V Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika tylko i wyłącznie w zakresie objętym Konkursem, w tym także z podaniem do publicznej wiadomości (m.in. na stronach internetowych biblioteki oraz w prasie lokalnej) imienia i nazwiska laureatów konkursu.