Zapraszamy do udziału w konkursie internetowym POLSKA MOJA OJCZYZNA

Ogólne 01.05.2019

Zapraszamy do udziału w internetowym konkursie historycznym pt. POLSKA MOJA OJCZYZNA - edycja 2019. Poniżej podajemy pytania konkursowe oraz regulamin konkursu.

 INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY

POLSKA MOJA OJCZYZNA

  EDYCJA 2019

 1. W poniższych zdaniach wskaż co jest prawdą (P), a co fałszem (F).  (12 pkt.)
 1. Stanisław Żółkiewski był spokrewniony z królem Janem Sobieskim? 
 2. Wojska tatarskie walczyły pod Grunwaldem.
 3. Zawisza Czarny zginał w XVIII wieku w walce z Turkami.
 4. W Polsce po śmierci Kazimierza Wielkiego panował król Węgier- jego siostrzeniec Ludwik. 
 5. „Polacy nie gęsi” to słowa Mikołaja Reja.   
 6. Święty Stanisław ze Szczepanowa prowadził konflikt z Bolesławem Krzywoustym.
 7. Pod koniec panowania  Mieszka I, państwo polskie obejmowało tylko Wielkopolskę, sporą część Pomorza z Gdańskiem oraz Śląsk. Innych ziem w tamtym okresie nie było.
 8. W XV wieku Polacy jedli więcej ziemniaków niż obecnie.
 9. Popiel był pradziadkiem Mieszka I.
 10. Austria zajęła teren Małopolski i Wielkopolski podczas II rozbioru Polski.
 11. Piłsudski i Mickiewicz spoczywają prócz władców w katedrze wawelskiej.
 12. Stan wojenny ogłoszony w Polsce 13 grudnia 1981 roku trwał 19 miesięcy.

 

 1. W jaki sposób Polacy zdobyli twierdzę Malbork podczas wojny trzynastoletniej? (1 pkt)
 2. Za panowania którego z królów „wyginęła szlachta”?  (1 pkt)
 3. Za panowania Zygmunta III Wazy Rzeczpospolita przestała być mocarstwem. Przyczyniły się do tego wyczerpujące wojny, które były toczone z 3 państwami. Z jakimi? (1 pkt)
 4. Za panowania jakiego króla powstało oświeceniowe czasopismo „Monitor”? (1 pkt)
 5. Na podstawie poniższych danych napisz o jaką postać chodzi. (8 pkt)
 1. - działacz i pisarz polityczny

- zreformował Akademię Krakowską

- jeden z twórców Konstytucji 3 maja.

 

………………………………………………………

 

 1. - twórca Wolnomularstwa Narodowego i Towarzystwa Patriotycznego

- służył w wojsku Księstwa Warszawskiego

- W czasie powstania listopadowego wywieziony został przez wycofujące się wojska rosyjskie do twierdzy Szlisselburskiej.

 

…………………………………………………………….

 

 1. - polski wojskowy i polityk

- dowódca Armii Polskiej w ZSRR

- pochowany na cmentarzu w Monte Cassino.

 

…………………………………………………………….

 

 1. - prezydent Polski

- z wykształcenia chemik

- był budowniczym polskiego przemysłu chemicznego.

 

……………………………………………………………

 

 1. – niemiecko-polski oficer marynarki niemieckiej, a w późniejszych latach także polskiej

- urodzony w latach osiemdziesiątych XIX wieku w Brandenburgii

- w trakcie I wojny światowej był dowódcą łodzi podwodnych, a także flotylli podwodnej

- Odznaczony  Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari

 

………………………………………………………………..

 

 1. - za panowania tego króla zasięg terytorialny Polski był największy

- był teściem Świętopełka I

- koronował się na króla Polski tuż przed śmiercią

 

………………………………………………………………..

 

 1. - przez Turków nazywany był Lwem Lechistanu

- biegle władał językami takimi jak: łacina, język francuski czy niemiecki

- mąż Marii Kazimiery d’Arquien

 

………………………………………………………………

 

 

 1. - inicjator Powstania Listopadowego

- odznaczony Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari

- napisał pamiętnik, opisujący wydarzenia Nocy Listopadowej.

 

…………………………………………………………….

 1. Podaj tytuł książki Wandy Niedziałkowskiej- Dobaczewskiej, w której autorka zawarła swoje przeżycia z pobytu w obozie koncentracyjnym w latach 1940-1945?  (1 pkt)
 2. Z jakiej dziedziny naukowej  Klemens Janicki osiągnął tytuł doktorski? (1 pkt)
 3. Kto był pierwszą ofiarą walk Powstania Wielkopolskiego na terenie Żnina? (1 pkt)
 4. Kto dowodził akcją rozbicia sowieckiego więzienia w Puławach w 1945 roku? (1 pkt)
 5. Kogo przedstawia zdjęcie poniżej? (1 pkt)

 

 

 1. Uporządkuj wydarzenia chronologicznie od najstarszego (a) do najmłodszego (e).

(1 pkt)

 

-  rozejm ze Szwecją w Sztumskiej Wsi

-  rabacja galicyjska

-  uprowadzenie i zamordowanie przez funkcjonariuszy MO ks. Jerzego Popiełuszki

-  koronacja Bolesława Chrobrego na Króla Polski

-  powstanie w getcie warszawskim

 

 

 

REGULAMIN

INTERNETOWEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

       POLSKA MOJA OJCZYZNA

  EDYCJA 2019

 

I Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem internetowego konkursu historycznego POLSKA MOJA OJCZYZNA jest Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Żninie.
 2. Celem konkursu jest propagowanie historii Polski, krzewienie wartości i postaw patriotycznych, kształtowanie poczucia jedności narodowej oraz poszanowania dla symboli narodowych.
 3. Istotą konkursu jest wyłonienie trzech zwycięzców (I, II i III miejsce), którzy zdobędą największą liczbę punktów. W przypadku kilku lub kilkunastu osób z taką samą liczbą punktów, decydować będzie kolejność nadesłanych odpowiedzi.
 4. Zgłoszenie udziału w konkursie poprzez wysłanie mailem prawidłowych odpowiedzi oznacza, iż Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu i przedmiotowy regulamin akceptuje bez zastrzeżeń.

 II Zasady konkursu

 1. Uwzględniane będą tylko pełne odpowiedzi. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawane będą punkty (podane przy każdym pytaniu).
 2. Osoba, która uzyska największą liczbę punktów zdobywa I miejsce (nagrody książkowe). Upominki otrzymają także osoby, które uzyskały II i III miejsce.

III Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest dla uczniów szkół średnich i starszych.
 2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz członkowie najbliższych rodzin Organizatora (małżonkowie, rodzeństwo, dzieci itp.).

IV  Komisja konkursowa i ogłoszenie wyników Konkursu

 1. Odpowiedzi na pytania prosimy przesyłać w dniach od 1.05.2019 do 10.05.2019 (do godz. 23:59) na adres e-mail biblioteki: bibliotekaznin@wp.pl

W treści wiadomości prosimy podać: imię i nazwisko, adres mailowy oraz numer telefonu.

 1. Odpowiedzi wysłane po terminie nie będą uwzględniane.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości nadesłanych odpowiedzi przez uczestników konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową, w skład której wejdą trzy osoby delegowane przez Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Żninie. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
 3. Prawidłowe odpowiedzi i wyniki konkursu będą opublikowane na stronie biblioteki do 17.05.2019 r.
 4. Wręczenie nagród w konkursie odbędzie się w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Żninie przy ul. Sienkiewicza 4, a o terminie wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie, a także informacja pojawi się na stronie internetowej biblioteki: www.bibliotekaznin.pl oraz na facebooku i blogu biblioteki.

V Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 1. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika tylko i wyłącznie w zakresie objętym Konkursem, w tym także z podaniem do publicznej wiadomości (m.in. na stronach internetowych biblioteki oraz w prasie lokalnej) imienia i nazwiska laureatów konkursu.